პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ფართომასშტაბიანი საშუამავლო ღონისძიება

26-28 ივნისი, 2019

სადოქტორო განათლების ინტერდისციპლინური მიდგომები

ევროპა ტოქსინების გარეშე: ფტალატების გავლენის მულტიდისციპლინური კვლევა 

მზადება ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამისთვის 2018-2020- 3 

მარი სკლოდოვსკა-კიურის ინოვაციური ტრენინგის ქსელები H2020-MSCA-ITN-2020

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის კვლევების ცენტრი (თბილისი, საქართველო) დაინტერესებულ პარტნიორებს იწვევს ფტალატებზე უახლესი კვლევების შესახებ სამ-დღიან ფართომასშტაბიან საშუამავლო დისციპლინათშორის ვუორკქშოპფზე ეპატიჟება. ამ ღონისძიებით

დასრულდება Horizon 2020 პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ინოვაციური ტრენინგის ქსელის (Innovative Training Network) დაფუძნების მოსამზადებელი ფაზა. ვუორკქშოპფი გაიმართება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში , 2019 წლის 26-28 ივნისს.  

დღის წესრიგი


11:30 – 12:00

რეგისტრაცია და მიღება/ყავა


12:00 – 12:10

გახსნა: დოქტორი ზვიად გაბისონია, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი, ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირი 


  12:00- 12:15

მისასალმებელი სიტყვა: პროფ. ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი (საქართველო)


  12:10- 12:25

პროექტის მიმოხილვა: ღონისძიების მიზნები და სტრუქტურა
დოქტ. ნინო პატარაია, ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)     


  12:25-12:55


სესია 1
მრგვალი მაგიდა თემაზე: ფტალატების გავლენა
მოდერატორი: დოქტ. ელენე ჟურავლიოვა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

  12.55- 13:30

შესვენება/ლანჩი


  13:30- 14:15

სესია 2
ფტალატები ირლანდიურ გარემოში – კანალიზაციის (ჩამდინარე) წყლების ანალიზზე დაფუძნებული ეპიდემიოლოგიური მიდგომა ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასებისას
ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ჯენი ლოლერი, მემბრანისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების ჯგუფის ხელმძღვანელი, ბიოტექნოლოგიის სკოლა (დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტი/DCU) და დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტის წყლის ინსტიტუტი (ირლანდია) 


  14:15-14:55

სესია 3
სისტემაში ინტეგრირებული ნანომასშტაბური გარდამქმნელი მაღალმწარმოებლური ბიოზონდირებისთვის 

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ვივეკ პაჩაური, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ელექტროტექნიკური მასალების ინსტიტუტის დირექტორი, აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen; გერმანია)


14:55-15:15

შესვენება/ყავა


15:15-15:45

სესია 4 (სკაიპი) ტოქსიკური ორგანული დამაბინძურებლების ბიოდეგრადირების შესახებ მდგრადი პროცესების ინსტიტუტის კვლევის ძირითადი მიმართულებები 

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. რაულ მუნიოზ ტორე, მდგრადი პროცესების ინსტიტუტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ვალადოლიდის უნივერსიტეტი 


  10:00- 10:40

სესია 5

თანამედროვე ცოდნა ენდოკრინული გამანადგურებლების შესახებ

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ნატაშა მილიჩი, მედიცინის ფაკულტეტის ფარმაცევტული ქიმიის მიმართულების სრული პროფესორი, ნოვი სადის უნივერსიტეტი (სერბია)


  10.40- 11:00

სესია 6: ვუორკქშოპფი
როგორ შევუწყოთ ხელი დამწყებ მკვლევრებს კარიერის შექმნაში? 

მოდერატორი:  ევა ჰნატკოვა, პრეზიდენტი, ევროდოკი (Eurodoc), დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ევროპული საბჭოს (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) პრეზიდენტი, (ჩეხეთის რესპუბლიკა)


  11:00-11:30

სესია 7
ანალიტების ლაზერული არაწრფივი ოპტიკური დეტექტირება დეგენერაციული ოთხტალღოვანი წანაცვლების საშუალებით (ფტალატების დაბალი კონცენტრაციის ნიმუშებში დეტექტირების საცდელი მოწყობილობის შემუშავება

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. გიორგი ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სან დიეგოს უნივერსიტეტი (საქართველო)


  11.30-11.45

შესვენება/ყავა


 11:45-12:15

სესია 8
ფტალატები ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში: რა ვიცით მათ შესახებ? ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. მირიამ ბიკლე გრაცი, მესამე დონის მსხვილ რეფერალურ ნეონატალურ ცენტრთან აფილირებული ბავშვის განვითარების დარგში მომუშავე პედიატრი (შვეიცარია)


  12:15-12:30

სესია 9
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო 

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ნინო ცინცაძე, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი

 

ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის კლინიკური და კვლევითი პროგრამა ენისა და მეტყველების თერაპიის დარგში

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. თინათინ ჭინჭარაული, ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულების პროფესორი, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ენისა და მეტყველების თერაპიის კლინიკური და კვლევითი პროგრამის ხელმძღვანელი 


  12:30- 13:30

სესია 10
იდეები ინოვაციური ტრენინგის ქსელების (ITN) პროექტზე ბრეინშტორმინგისთვის და პარტნიორების წვლილის განხილვა 

მოდერატორიდოქტ. ნინო თანდილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 


13:30- 14:00

დღის შეჯამება


14:00-15:00

ლანჩი


  11:30- 13:30

სესია 11
წინა დღეს განხილული ძირითადი თემების შეჯამება: ფტილატების შესახებ კვლევების ძირითადი მიგნებები და არსებული გამოწვევები; პრობლემების აღმოსაფხვრელად გადასადგმელი ნაბიჯები
თავმჯდომარე: დოქტ. ნინო თანდილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)


13:30- 14:30

სესია 12
იდეების დაზუსტება მარი სკლოდოვსკა-კიურის ინოვაციური ტრენინგის ქსელების პროექტისთვის  H2020-MSCA-ITN-2020; 

განაცხადის პროექტის მოსამზადებლად სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

თავმჯდომარე: დოქტ. ნინო პატარაია, ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)  


15:00-20:00

მცხეთისა  და ძველი თბილისის დათვალიერება

მარი სკლოდოვსკა-კიურის ინოვაციური ტრენინგის ქსელების H2020-MSCA-ITN-2020 პარტნიორები

 • დოქტ. ნინო პატარაია, ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
 • დოქტ. ნინო თანდილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
 • დოქტ. ელენე ჟურავლიოვა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
 • დოქტ. რაულ მუნიოზ ტორე, მდგრადი განვითარების ინსტიტუტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ვალადოლიდის უნივერსიტეტი (ესპანეთი) 
 • დოქტ. გიორგი ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სან დიეგოს უნივერსიტეტი (საქართველო)
 • ევა ჰნატკოვა, პრეზიდენტი, ევროდოკი (Eurodoc), დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ევროპული საბჭოს (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) პრეზიდენტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
 • დოქტ. ჯენი ლოლერი, მემბრანული და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების ჯგუფის ხელმძღვანელი, ბიოტექნოლოგიის სკოლა (დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტი/DCU) და დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტის  წყლის შემსწავლელი ინსტიტუტი (ირლანდია) 
 • დოქტ. ვივეკ პაჩაური, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ელექტროტექნიკური მასალების ინსტიტუტის დირექტორი, აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule Aachen; გერმანია) 
 • დოქტ. ჟანპიერო ლაზარი, ბიზნესისა და კვლევების განვითარების სპეციალისტი, DARWIN MICROFLUIDICS SAS (საფრანგეთი)
 • დოქტ. ნატაშა მილიჩი, მედიცინის ფაკულტეტის ფარმაციის მიმართულების სრული პროფესორი, ნოვი სადის უნივერსიტეტი (სერბია) 
 • დოქტ. მირიამ ბიკლ გრაცი, მესამე დონის მსხვილ რეფერალურ ნეონატალურ ცენტრთან აფილირებული ბავშვის განვითარების დარგში მომუშავე პედიატრი (შვეიცარია)
 • დოქტ. ჟან-ჟაკ ტულმე, Novaptech, მცირე მოლეკულების გამოსავლენი ბიოსენსორების დაპროექტებაზე მომუშავე კომპანია  (საფრანგეთი)
 • დოქტ. მაიკ ოლანდი, შტატგარეშე კონსულტანტი – Ecometrics Research and Consulting (EMRC) (გაერთიანებული სამეფო)
 • ტელმა ინკარნაკო, ქიმიის დეპარტამენტი, კოიმბრას უნივერსიტეტი (პორტუგალია) 
 • უილიამ გ ტონგი, ქიმიისა და ბიოქიმიის, ქიმიისა და ბიოქიმიის დამსახურებული პროფესორი, ანალიზური ქიმიისა და ფიზიკური ქიმიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი, ქიმიისა და ბიოქიმიის მიმართულების ხელმძღვანელი, სან დიეგოს უნივერსიტეტი (აშშ-ი)

მონაწილე

10
სპიკერი

9
ქვეყანა